30/03/16

בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בניהול ופיתוח המשאב האנושי

  1. בישיבתה ביום 30.03.2016 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה (A.) בניהול ופיתוח המשאב האנושי.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר שני ללא תיזה (A.) בניהול ופיתוח  המשאב האנושי.