10/11/15

בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי במוסיקה – אישור הרכב ועדה

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות והחליטה כלהלן:

  1. להקים ועדה לבדיקת בקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) חד-חוגי ודו-חוגי במוזיקה.
  2. דו"ח הוועדה לא יובא לדיון בוועדת המשנה/במל"ג בטרם תתקבל התייחסותם של אגפי הות"ת הרלוונטיים ו/או קבלת המלצת ות"ת למל"ג.
  3. לאשר את הרכב הוועדה כלהלן:
  • פרופ' (אמריטוס) מירה זכאי – ביה"ס למוסיקה ע"ש בוכמן-מהטה, אוניברסיטת תל אביב, יו"ר
  • פרופ' עודד זהבי – החוג למוזיקה, אוניברסיטת חיפה
  • פרופ' בטי אוליברו – המחלקה למוזיקה, אוניברסיטת בר אילן