30/06/15

בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לקראת תואר ראשון בשיווק טכנולוגי

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ה (30.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה  והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון בשיווק טכנולוגי (בנוסף לתוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במכללה).