19/05/15

בקשת המכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ב"תרבות-הפקה ויצירה" במתכונת דו-חוגית ולהסמיכה להעניק את התואר בתוכנית (בנוסף לתוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במכללה)

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאשר למכללה האקדמית ספיר לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון ב"תרבות – הפקה ויצירה" במתכונת דו-חוגית (בנוסף לתוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת במכללה).
  3. תקופת ההסמכה בתוכנית הדו-חוגית תהיה בהתאם לתקופת ההסמכה בתוכנית החד-חוגית".