13/11/16

בקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה כיתות (בניין 14)

ביום 9.11.16 דנה ות"ת בבקשת מכללת ספיר לשיפוץ ובנית מבנה כיתות בבניין 14. לאחר שנבחנו כל פרטי הבקשה  מחליטה ות"ת לאשר את שיפוץ והתאמת בניין מס' 14 בקמפוס המכללה האקדמית ספיר, כמפורט להלן:

  1. אישור לבניה בשטח של 1,338 מ"ר ברוטו בעלות כוללת של כ-10 מיליון ₪.
  2. השתתפות ות"ת בסך של 4.8 מיליון ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו. כמו כן תינתן השתתפות על סך 1.5 מיליון ₪, שמקורם בהחלטת ממשלה מס' 2017 ובקשת המכללה לחלוקת התקציב שהוקצה למיגון בין הבניינים השונים במכללה.
  3. האישור מותנה במימון יתרת הבניה מתרומה ייעודית על סך 2.6 מיליון ₪ והיתרה בסך של 1.2 מיליון ₪ ממכללת הנגב בהתאם להסכם שנחתם בינם.
  4. אישור השתתפות ות"ת הינו בכפוף ליכולת המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-380 אלפי ₪, מתקציבה השוטף.