04/07/18

בקשת המכללה האקדמית ספיר לשיפוץ ובניית מבנה כיתות (בניין מס' 14)

בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת מכללת ספיר לעדכון עלויות ומקורות בפרויקט שיפוץ ובניית מבנה כיתות (בניין 14) וכן בבקשתה לקבלת הלוואה תקציבית.

ות"ת החליטה לאשר את הבקשות כמפורט להלן:

1. בניה בשטח של 1,338 מ"ר ברוטו בעלות כוללת של כ-15.2 מיליון ₪.

2. השתתפות ות"ת בסך של 4.8 מיליון ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו. כמו כן תינתן השתתפות על סך 1.5 מיליון ₪, שמקורם בהחלטת ממשלה מס' 2017 ובבקשת המכללה האקדמית ספיר לחלוקת התקציב שהוקצה למיגון בין הבניינים השונים במכללה.

3. האישור מותנה במימון מתרומה ייעודית על סך 2.6 מיליון ₪ ובמימון ממכללת הנגב בהתאם להסכם שנחתם בסך של 1.2 מיליון ₪.

4. יתרת מימון הפרויקט בסך של 5.1 מיליון ₪ כמפורט להלן:

4.1. הלוואה תקציבית בסך 3.6 מיליון ₪ יועברו לפי התנאים להלן:

4.1.1. הלוואה שנתית בגובה 0.6 מיליוני ₪ במהלך השנים תשע"ח-תשפ"ב. החזר ההלוואה ייעשה ע"י המכללה דרך ביצוע פרויקטים של שדרוג תשתיות הוראה (בהתאם להנחיות הסעיף) במהלך שנים תשפ"ג-תשפ"ח, עד לסך השתתפות ות"ת של 3 מיליון ₪.

4.1.2. הלוואה תקציבית בסך של 0.6 מיליון ₪ ישוריינו מסעיף שדרוג תשתיות הוראה לשנת תשע"ט לטובת הגדלת ההוצאות הבלתי צפויות מראש. ככל שעליות הפרויקט יהיו סופיות ניתן יהיה להסיט את התקציב חזרה לסעיף שדרוג תשתיות הוראה.
במידה והלוואה זו תמומש תנאי ההחזר הינם כפי שהוגדר בסעיף 4.1.1.

4.2. השתתפות המכללה ממקורותיה העצמיים בסך של כ-1.5 מיליון ₪.

5. באחריות המכללה האקדמית ספיר לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין הנאמדות בכ-385 אלפי ₪ מתקציבה השוטף תוך שמירה על איזון תקציבי.