09/06/15

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' צבי איזקוביץ על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית עמק יזרעאל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.S.W)  בעבודה סוציאלית.
  3. לחייב את המכללה האקדמית עמק יזרעאל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית עמק יזרעאל אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון (B.S.W)  בעבודה סוציאלית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר ראשון (B.S.W)  בעבודה סוציאלית, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון בשירותי אנוש אשר מתקיימת במכללה.
  4. בדיקת תוכנית הלימודים האמורה, הכוללת במסגרתה הכשרה מעשית, תכלול לשלב חידוש ההסמכה, בין היתר, בחינה מדוקדקת של יכולתה של התוכנית לעמוד בתנאים וברמה הנדרשים להענקת הכשרה מעשית משמעותית, תוך מתן דגש על טיב המקום, רמת המדריכים בו והעומס המקצועי המוטל עליהם.
  5. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הוועדה.
  6. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  7. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  8. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".