09/06/15

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני עם וללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' משה זיידנר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית עמק יזרעאל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני עם וללא תזה (M.A) בפסיכולוגיה חינוכית.
  3. לחייב את המכללה האקדמית עמק יזרעאל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית עמק יזרעאל אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני עם וללא תזה (M.A) בפסיכולוגיה חינוכית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר שני עם וללא תזה (M.A) בפסיכולוגיה חינוכית, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בייעוץ חינוכי, המתקיימת במכללה.
  4. ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה, ואת התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הוועדה.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  7. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".