20/05/15

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תזה וללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית

א. בישיבתה ביום 20.5.15 דנה תת הועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר לתואר שני ((M.A עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית.

ב. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים, המשפטיים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר לתואר שני (M.A.) עם וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית.