20/05/15

בקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.S.W.) בעבודה סוציאלית

א. בישיבתה ביום 20.5.15 דנה תת הועדה של ות"ת בבקשת המכללה האקדמית עמק יזרעאל לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (S.W)  בעבודה סוציאלית.

ב. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים, המשפטיים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון S.W.) ) ללא תזה בעבודה סוציאלית.