21/07/21

. בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית לשיפוץ בית רכטר (ללא השתתפות – ות"ת)

בישיבתה ביום 21.7.21 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית  לשיפוץ מבנה "בית רכטר".

לאור מצבה הכספי האיתן של המכללה ובהתבסס על הנתונים שהציגה ועל מקורות המימון העצמיים עליהם התחייבה (ללא השתתפות ות"ת), ות"ת אינה רואה מניעה, מבחינת איתנותה הכספית של המכללה, לאשר את בקשת המכללה בכפוף לתנאים שלהלן:

  1. אישור להקמת מבנה בהיקף 1,284 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-11.2 מיליוני ₪ מתקציב המכללה.
  2. באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-362 אלף ₪ בשנה.