02/09/21

בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית – מכירת בניין

ביום 2.9.21 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לאישור עסקה כלכלית משמעותית של מכירת בניין משרד השיכון לשעבר ברחוב ירושלים 43, צפת, חלקה 1 בגוש 13052. בהתאם לחוות דעת שמאית על שווי הנכס, אין מניעה מבחינה ות"ת לביצוע העסקה בכפוף לכך שהתמורה ממכירת הנכס לא תפחת מערך השמאות.