01/04/15

בקשת המכללה האקדמית צפת לאישור פרסום והרשמה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.EM.S.) ברפואת חירום

 

  1. בישיבתה ביום 1.4.15 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת לאשר לה לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.EM.S.) ברפואת חירום.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים והעסקת הסגל האקדמי בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר פתיחת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.EM.S.) ברפואת חירום.
  3. מן ההיבט המשפטי ממליצה ות"ת למל"ג כי אישור התוכנית יהיה בכפוף להמצאת הסכמים חתומים עם המקומות בהם תתבצע ההכשרה המעשית, לתקופה של 3 שנים. על ההסכמים להתקבל במשרדי ות"ת עד לפתיחת שנת הלימודים תשע"ו.