03/01/18

בקשת המכללה האקדמית צפת להקמת מרכז להוראה וסימולציה רפואית

ביום 13.1.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית צפת להקים מרכז להוראה וסימולציה רפואית באגף המערבי של מתחם בית בוסל.

ות"ת מחליטה לאשר את הקמת מתחם המרכז להוראה וסימולציה רפואית של המכללה האקדמית צפת באגף המערבי של מתחם בית בוסל, בכפוף לתנאים להלן:

  1. אישור לבנייה בשטח של 5,878 מ"ר ברוטו, בעלות כוללת שנאמדת בכ-86.4 מיליוני ₪.
  2. השתתפות ות"ת בסכום של 15.646 מיליוני ₪, נתונה במחירי יולי 2011 ומוקפאת במחירים אלו והינה בכפוף לתנאים הבאים:
  • מימון יתרת הבניה בסך כולל של כ-70.2 מיליוני ₪ כמפורט להלן:
    • תרומות ייעודיות בסך של 18.86 מיליוני ₪.
    • בהתאם להחלטת הממשלה תקציב בסך של 16 מיליוני ₪ יגיעו מקק"ל.
    • סך של 35.964 מיליון ₪, ימומנו ממקורות המכללה.

אם  התרומה או התקציב הממשלתי לא יתקבלו כאמור, באחריות המכללה להציג מקור מימון משלים, לחילופין תוכל המכללה להציג תכנית לבנייה באופן מודולרי.

  • באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת הבניין שנאמדות בכ-1.9 מיליוני ₪ מתקציבה השוטף, זאת תוך שמירה על איזון תקציבי.