16/09/14

בקשת המכללה האקדמית צפת לפתוח תוכנית הסבה לתואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לצוות המומחים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת המומחים ולאשר למכללה האקדמית צפת להפעיל את תוכנית ההסבה לתואר ראשון (B.A.) בעבודה סוציאלית.
  3. לבקש מהמומחים להמשיך ולבדוק את התוכנית הנ"ל במסגרת בחינת הארכת ההסמכה של המכללה להעניק את התואר הראשון (B.A.) בתוכנית הלימודים הגנרית בעבודה סוציאלית הפועלת במכללה.
  4. החלטת המל"ג הנה בכפוף לחוות דעת אגפי ות"ת הרלוונטיים ו/או המלצת ות"ת בנושא.