16/11/21

בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שם התוכנית וסימול התואר בוגר (B.A.) במערכות מידע ניהוליות לבוגר במדעים (B.Sc.) במערכות מידע והסמיכה להעניק תואר זה

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, פארה רפואה ושלוחות מחו"ל בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

1. להודות לפרופ' ארליך על עבודתה ועל חוות הדעת שהגישה.

2. לאמץ את המלצת הסוקרת לא לאשר את בקשת המכללה האקדמית צפת לשנות את שם התוכנית וסימול התואר בוגר (B.A.) במערכות מידע ניהוליות לבוגר במדעים (B.Sc.) במערכות מידע ולא להסמיכה להעניק תואר זה בשל העדר תכנים מהותיים הנדרשים בתחום וחסרונו המתמשך של איש סגל ליבתי בתחום מערכות מידע.

לאחר שהתוכנית תתייצב במתכונתה הנוכחית, תוכל המכללה לפנות למל"ג בבקשה לבחון מחדש את בקשתה לשינוי שם התוכנית וסימולה. ככל שהמכללה תבחר לפנות יבחנו הנושאים הבאים:

  • גיוס אנשי סגל ליבתי מתחום מערכות מידע.
  • הוספת קורסים מהותיים הנדרשים בתחום.
  • ציוני המתמטיקה של המתקבלים בכל אחד מהמסלולים, הבחינות בקורסים השונים והתפלגות ציוני הסטודנטים בקורסים השונים ובפרט בקורסים שהוספו ושונו לאחר קבלת ההסמכה.

3. לרשום לפניה את שינוי שמות המסלולים בתוכנית (בכפוף לעמידת המוסד בהחלטת המל"ג בנושא "נוהל להוספת מסלול התמחות, מגמה, חטיבה, אשכול או מוקד בתוכנית לימודים אקדמית קיימת" - החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.1.2021), באופן הבא:

  • מערכות מידע ניהוליות (A.) במסלול תוכנה וטכנולוגיות
  • מערכות מידע ניהוליות (A.) במסלול מערכות מידע רפואיות