10/12/13

בקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח התמחות בניהול השירות, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול, המתקיימת במוסד

בישיבתה ביום ז' בטבת תשע"ד (10.12.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר את בקשת המכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח התמחות חדשה בניהול השירות, במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בכלכלה וניהול.
  3. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.