14/07/15

בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו להמיר את סימול ושם התואר מ-B.A. ב"ניהול מערכות מידע" ל-B.Sc. ב"מערכות מידע"

בישיבתה ביום כ"ז בתמוז תשע"ה (14.7.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל , והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על חוות דעתו ועל עבודתו.
  2. לאמץ את חוות דעת הסוקר ולאשר למכללה האקדמית תל-אביב יפו, להמיר את סימול התוכנית ושמה לתואר ראשון (.B.Sc) במערכות מידע.
  3. כתנאי לחידוש ההסמכה בתוכנית, על המכללה להגדיל באופן משמעותי את הקורסים הנלמדים על ידי מרצים בעלי תואר שלישי כך שרוב הקורסים יילמדו על ידי מרצים עם תואר שלישי.