09/06/15

בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני בפסיכולוגיה התפתחותית

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' אבי שגיא שוורץ על עבודתה.
  2. 2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למכללה האקדמית ת"א יפו אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית.
  3. 3. לחייב את המכללה האקדמית ת"א יפו (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית ת"א יפו אינה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת  תוכנית  הלימודים לתואר שני הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים תוכנית הלימודים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, המתקיימת במכללה.
  4. 4. על המכללה לפעול להקמת מעבדה בפסיכולוגיה התפתחותית.
  5. 5. כתנאי לפתיחת שנת הלימודים בפועל על המכללה להעביר הסכמים חתומים עם כל מקומות ההכשרה בתוכנית הלימודים.
  6. 6. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בהמלצה זו, לרבות נושא עיבוי סגל ההוראה, גיבוש תוכנית הלימודים בהתאם להערות הוועדה ועוד.
  7. 7. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  8. 8. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  9. 9. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".
  10. 10. החלטת המל"ג כפופה לקבלת אישור הות"ת שתדון בנושא ביום 10.6.2015.