10/06/15

בקשת המכללה האקדמית תל-אביב יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית – אישור פרסום והרשמה

בישיבתה ביום 10.6.15 אישרה ות"ת את המלצת  תת הוועדה של ות"ת שדנה בבקשת המכללה האקדמית  תל-אביב יפו לקבל אישור לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית כדלהלן:

אין מניעה מבחינה תקציבית, תנאי העסקת הסגל ותכנונית (בין היתר לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע הרלבנטיים בהתייחס לזמינות מקומות ההכשרה המעשית) להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית  תל-אביב יפו לקבל אישור לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בפסיכולוגיה התפתחותית. יחד עם זאת כתנאי לפתיחת שנה"ל בתוכנית על המכללה להעביר לות"ת/מל"ג הסכמים חתומים עם מקומות ההכשרה המעשית.