08/04/14

בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה ולאשר למכללה האקדמית של תל-אביב-יפו לפתוח את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני ולרשום אליה תלמידים.
  3. בהתאם להמלצת תת-הוועדה של ות"ת מיום 19.2.2014, הצוות המינהל של ות"ת יעקוב אחר התחייבות הדיקן לגבי תנאי השכר וההעסקה שלו במהלך שנה"ל תשע"ה וידווח על כך לות"ת ולמל"ג.