19/03/19

בקשת המכללה האקדמית תל-אביב-יפו לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) ב"מדעי ההתנהגות" ל"פסיכולוגיה"

בישיבתה ביום י"ב באדר ב' תשע"ט (19.3.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה כלהלן:
1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש לה.
2. לאשר למכללה האקדמית תל אביב יפו לשנות את שם תוכנית הלימודים לתואר ראשון(B.A.) ב"מדעי ההתנהגות" לתואר ראשון (B.A.) ב"פסיכולוגיה".