12/11/19

בקשת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו להתאחד – עקרונות המיזוג

בהמשך להחלטות ות”ת ומל”ג בנושא “מפת דרכים” ולוחות הזמנים לאיחוד המכללות האקדמיות לחינוך לקראת מעבר לאחריות תכנון ותקצוב ות”ת (מתאריך 13.7.2016 ומתאריך 19.7.2016 בהתאמה), דנה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י”ד בחשון תש”פ (12.11.2019) בהצעת המכללה האקדמית תל-חי והמכללה האקדמית לחינוך אוהלו למיזוג ובמסמך העקרונות למיזוג המצורף לו ובחוות הדעת התכנונית שהוגשה לה והחליטה לאמץ את המלצת ות”ת מיום 25.9.2019 והחליטה כלהלן:

  1. לאור העובדה שחיזוק הפריפריה הצפונית מבחינה חברתית, כלכלית ונגישות להשכלה גבוהה הנו צורך לאומי, לאפשר את המשך הפעלתו של קמפוס קצרין גם לאחר המיזוג בין שתי המכללות.
  2. על מנת שלא לפגוע בתשתיות אקדמיות קיימות, לקבל את הצעת המכללות לפיה הקמפוס בקצרין ימשיך להתמקד וללמד את תחומי ההכשרה להוראה ויתר התחומים הקיימים יתפתחו בקמפוס תל חי, לרבות התוכניות בחינוך (B.A. M.A.) המתקיימות כבר בתל חי. כל בקשה שתוגש בעתיד לפתיחה של תוכנית לימודים באחד מהקמפוסים של המכללה המאוחדת, תיבחן לגופו של עניין תוך התייחסות למכלול השיקולים הרלוונטיים.
  3. עם התקדמות תהליך המיזוג בין שני המוסדות, תוכנית המיזוג על כלל מרכיביה תיבדק ע”י הצוות המקצועי מבחינה אקדמית, תקציבית, תאגידית, משפטית ותכנונית, לרבות תנאי הסגל האקדמי והמנהלי.
  4. התוכנית המלאה והמפורטת למיזוג המכללות תובא לאישור ות”ת ומל”ג.