25/09/19

בקשת המכללה האקדמית תל חי להקמת מבנה מעבדות ייעודי עבור התוכניות לתואר שני במדעים במסלול המחקרי

בישיבתה ביום 25.9.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לאישור הקמת מבנה למעבדות שיקדמו את הפעילות האקדמית של סטודנטים לתואר שני מחקרי והחליטה לאשר את הפרויקט בכפוף לתנאים שלהלן:

  1. אישור להקמת מבנה מעבדות עבור תכניות לימוד לתואר שני בהיקף 3,304 מ"ר בעלות כוללת שנאמדת בכ-55.4 מיליוני ₪.
  2. השתתפות ות"ת בסכום של כ-10.95 מיליוני ₪ מתוך הנתח התקציבי שאושר למכללה מיום 31.10.18, הינה בכפוף לתנאים הבאים:

א. מימון יתרת עלות הבניה שנאמדת בכ-44.45 מיליוני ₪ כמפורט להלן:

  • תרומות בהיקף של 27.3 מיליוני ₪.
  • השתתפות עצמית של המכללה האקדמית תל חי בסך של כ-17.2 מיליוני ₪.

ב. באחריות המכללה לממן את מלוא ההוצאות השנתיות לתפעול ותחזוקת הפרויקט שנאמדות בכ-400 אלף ₪ בשנה.

  1. ככל שהמכללה תקבל סיוע אחר מכספי מדינה באופן ישיר או עקיף לרבות באמצעות קרנות המיועד למערכת ההשכלה הגבוהה, התקציב שהוקצה למכללה במסגרת פיתוח פיזי יוחזר במלואו לתקציב הפיתוח הכללי של ות"ת.