29/04/15

בקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תיזה ובלי תיזה בפסיכולוגיה חינוכית

  1. בישיבתה ביום 29.4.15 אימצה ות"ת את המלצת תת הועדה של ות"ת לבקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני עם תיזה ובלי תיזה בפסיכולוגיה חינוכית .
  2. אין מניעה מבחינה תקציבית, משפטית, תנאי העסקת הסגל ותכנונית, (בין היתר לאחר התייעצות עם גורמי המקצוע הרלוונטיים בממשלה בהתייחס לזמינות מקומות ההתנסות) להמליץ למל"ג לאשר את הבקשה.

תוצאות הצבעה

 בעד – 6

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה אושרה פה אחד

* * * * *