01/07/15

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בחינוך

  1. בישיבתה ביום 01.07.2015 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית תל חי לקבל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A) בחינוך.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.A) בחינוך.