18/11/14

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.Sc.) בכימיה

בישיבתה ביום כ"ה בחשון תשע"ה (18.11.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל שדנה בערעור המכללה האקדמית תל-חי על החלטתה מיום 16.9.2014, ובהתבסס על מכתבו של נשיא המכללה מיום 7.10.2014, החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשות פרופ' ששון על עבודתה ועל ההמלצה שהגישה לה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה הבודקת בראשות פרופ' ששון ולאשר למכללה האקדמית תל-חי לפרסם את דבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה (B.Sc.) ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המכללה האקדמית תל-חי (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית תל-חי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בכימיה.
  4. כתנאי לפתיחת התוכנית בפועל על המכללה לדווח למל"ג על קליטת איש סגל נוסף / אנשי סגל נוספים מתחום הכימיה בהיקף כולל של 100% משרה בתוכנית ולא פחות מ- 50% משרה לכל אחד.
  5. כתנאי להסמכת התוכנית – על המוסד לעבות בצורה משמעותית את תוכנית הלימודים המוצעת בקורסים העוסקים בתחום הליבה- כימיה, לרבות ברמת קורסי הבחירה