13/08/14

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה

 

  1. ות"ת דנה בישיבתה בתאריך: 13.8.14 בבקשת המכללה האקדמית תל חי לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בכימיה.
  2. לאור חוות הדעת התקציבית המראה כי התוכנית מאוזנת במצב יציב ולא צפויות להיות בעיות למוסד להתמודד עם הגירעון הצפוי בשנים הראשונות להפעלת התוכנית, ולאור וחוות הדעת של אגף תנאי העסקה ושכר , כי עם קבלת תשובת המוסד אין לאגף הערות נוספות ולכן אין מניעה מבחינתו להעביר את התוכנית לאישור המל"ג, מחליטה ות"ת להעביר את הבקשה למל"ג וממליצה לה לאשר את הבקשה בכפוף להתניות הבאות:
  • לאשר למכללה האקדמית תל חי לפרסם את דבר תכנית הלימודים לתואר ראשון בכימיה (B.Sc.)   ולרשום אליה תלמידים.
  • לחייב את המכללה האקדמית תל חי להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המכללה האקדמית תל חי איננה מוסמכת להעניק בשלב זה תואר ראשון בכימיה, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בכימיה.
  • כתנאי להסמכת התכנית – הוועדה מבקשת מהמוסד לעבות בצורה משמעותית את תכנית הלימודים המוצעת בקורסים העוסקים בתחום הליבה- כימיה, הן ברמת קורסי החובה והן ברמת קורסי הבחירה.
  • ועדת הבדיקה תתכנס לדון בתכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת עם תום השנה הראשונה להפעלתה, ותבחן את התפתחותה והפעלתה הלכה למעשה במכללה, וכן את התקדמות המוסד בנושאים השונים כמפורט בגוף ההמלצה.