19/05/15

בקשת המכללה האקדמית תל-חי לקבל אישור פרסום לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית עם תזה וללא תזה

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.5.2015 והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה הבודקת על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה ולהעניק למכללה האקדמית תל-חי אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה וללא תזה בפסיכולוגיה חינוכית.
  3. על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  4. על המוסד להחתים כל תלמיד/ה על הצהרה לפיה ידוע לתלמיד/ה כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני בפסיכולוגיה חינוכית וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המוסד להעניק את התואר. במקרה זה תוצע על ידי המוסד לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" במסגרת תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה חינוכית באוניברסיטה העברית בהתאם להתחייבות המוסד.
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".