18/06/19

בקשת המכללה הערבית בירושלים (בהקמה) לקבלת היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) בחנה המועצה להשכלה גבוהה את בקשת המכללה הערבית ירושלים (בהקמה) לקבל היתר לפתוח מוסד להשכלה גבוהה. המועצה להשכלה גבוהה מחליטה לאמץ את המלצת ות"ת מיום 12.6.2019 ולדחות את בקשת המוסד לקבלת היתר והכרה לפעול כמוסד להשכלה גבוהה מהנימוקים הבאים:
על אף פניות נשנות וחוזרות למוסד בבקשה לקבלת מסמכים מעודכנים לצורך השלמת בדיקת בקשת המוסד, לא התקבל המידע המעודכן הנדרש מהמוסד, ולכן לא ניתן להשלים את בדיקת הבקשה ולגבש חוות דעת בדבר מידת עמידת המוסד בתנאי הסף לקבלת היתר והכרה כמוסד להשכלה גבוהה. יצוין כי חוות הדעת התקציבית שמתבססת על חומרים אשר הגיש המוסד בעבר העידה על היעדר איתנות פיננסית. בקשת המוסד לאפשר לו דחייה בהגשת המסמכים עד סוף חודש ספטמבר אינה סבירה וניתנה למוסד אפשרות להגשת המסמכים המעודכנים עד לתחילת חודש מרץ 2019, אשר בה לא עמד.