27/09/16

בקשת המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לשנות את שמה ל"מכללה האקדמית בוינגייט"

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להכרה, הסמכה ורישוי  והחליטה לאשר למכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט לשנות את שמה ל"מכללה האקדמית בווינגייט".