30/12/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל להסב את שפת ההוראה לאנגלית בתוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון במינהל עסקים לצד התוכנית בעברית

בישיבתה ביום ח' בטבת תשע"ה (30.12.2014) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 9.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לתרגם/להסב את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לשפה האנגלית.
  2. אישר ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד לנובמבר 2016.
  3. בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה, תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2013 לגבי פתיחת תוכניות בשפה האנגלית.