09/06/15

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני (M.P.A.) במינהל ציבורי

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ה (9.6.2015) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' ערן ויגודה גדות על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהעניק למסלול האקדמי של המכללה למינהל אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה (M.P.A.) במינהל ציבורי.
  3. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, שנוסחה מופיע כנספח 3 להמלצת הוועדה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני ללא תזה (M.P.A.) במינהל ציבורי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך להעניק את התואר; ב. אם המוסד לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר השני  ללא תזה (M.P.A.) במינהל ציבורי, המוסד מתחייב כי הסטודנטים ייקלטו במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני במינהל עסקים המתקיימת במכללה.
  4. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, תמשיך הוועדה ללוות את התוכנית בבדיקתה לקראת שלב ההסמכה.
  6. אישור הפרסום והרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת מל"ג מיום 16.09.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה".