16/09/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בשמאות מקרקעין במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר ראשון בכלכלה וניהול

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל מיום 22.7.2014 בנושא שבנדון. לאחר שהופיעו בפני ועדת המשנה, נציגי המוסד, מחליטה המועצה לקבל את הערעור של המסלול האקדמי של המכללה למנהל על חוות דעת הסוקר שבחן את הבקשה, ומחליטה לאשר למסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח התמחות בשמאות מקרקעין במסגרת תכנית הלימודים לתואר ראשון בניהול וכלכלה. המועצה השתכנעה כי חוות דעתו של הסוקר הייתה חיובית בהתייחס לפן האקדמי של ההתמחות.