16/09/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות במח"ר

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 16.9.2014 בנושא שבנדון, והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל להפעיל תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות במח"ר.
  3. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים (דהיינו, עד חודש ספטמבר 2016).

לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית על-ידי סוקר לקראת המשך אישור הפעלתה.