16/09/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון (LL.B.) במשפטים במח"ר

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לסוקרת על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. לאמץ את המלצות הסוקרת ולאשר למסלול האקדמי של המכללה למנהל לפתוח תכנית לימודים לקראת תואר ראשון במשפטים (LL.B) במסגרת תכניות לימודים במח"ר.
 3. פתיחת התכנית מותנית בעמידה בתנאים הבאים, עליהם התחייבה המכללה:
  – הצעת הקורס "משפט מבוים" לגברים ולנשים- לסירוגין (שנה אחת לגברים, שנה שנייה לנשים וכן הלאה).
  – פתיחת קליניקה ייעודית למגזר החרדי בנושא סיוע משפטי כללי- לגברים ולנשים לסירוגין.
  – הצעת סדנא בניהול מו"מ לתכנית הנשים.
  – הצעת סדנת קריאה לתכנית הגברים.
 4. על פי הצהרת המוסד, נוהל לימודי האנגלית תואם את החלטת המל"ג בנושא "אנגלית כשפה זרה כולל ספי קבלה באנגלית" וכי כל המורים המלמדים אנגלית בתכנית משתייכים ליחידה להוראת האנגלית במוסד.
 5. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, עד ספטמבר 2016.
 6. בתום שנה ממועד האישור (ספטמבר 2015) תיבדק התכנית ע"י סוקר/ת לצורך המשך אישור הפעלתה.