01/07/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון במדעי המחשב, במסגרת תוכניות לימודים במח"ר

בישיבתה ביום ג' בתמוז תשע"ד (1.7.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון במדעי המחשב במסגרת תוכניות לימודים במח"ר.
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ועד סיוון תשע"ו (יוני 2016).
  3. בתום שנה ממועד האישור, תיבדק התוכנית ע"י סוקר לצורך המשך אישור הפעלתה.