08/04/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לקראת תואר שני עם תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' אברהם קלוגר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני עם תזה ולרשום אליה תלמידים.
  3. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה שנוסחה מופיע כנספח 3 לדו"ח זה, לפיה ידוע למועמד כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך עדיין להעניק תואר שני (A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני עם תזה.
  4. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית ולקראת שלב ההסמכה, תתכנס ועדת הבדיקה לדון בתוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן את התפתחותה ואת הפעלתה הלכה למעשה במכללה. הוועדה תבחן את התקדמות המכללה בנושאים השונים המפורטים בדו"ח הוועדה.