04/03/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בניהול עסקי בינלאומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בניהול עסקי בינלאומי במסגרת תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A) במינהל עסקים.
  3. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.