14/01/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים משולבת לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים בהתמחות חשבונאות, ולתואר ראשון (B.A.) בכלכלה

בישיבתה ביום י"ג בשבט תשע"ד (14.1.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת      המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים שבדקו את תוכנית הלימודים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. לאמץ את המלצת המומחים לאשר את פתיחת תוכנית הלימודים המשולבת לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים בהתמחות חשבונאות ולתואר ראשון (B.A.) בכלכלה.
  3. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה) כי המסלול האקדמי של המכללה למינהל אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר ראשון במתכונת משולבת במינהל עסקים בהתמחות חשבונאות ולתואר ראשון בכלכלה וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר שלא יוסמך המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון במתכונת משולבת במינהל עסקים בהתמחות חשבונאות ולתואר ראשון בכלכלה. ב. במידה והמסלול האקדמי של המכללה למינהל לא יוסמך בסופו של דבר להעניק את התואר במינהל עסקים בהתמחות חשבונאות ולתואר ראשון בכלכלה, הוא מתחייב להעניק לסטודנטים רשת ביטחון בתוכניות הקיימות במינהל עסקים ובכלכלה.
  4. על המרכז לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  5. לקראת תום השנה הראשונה לפעילות התוכנית, המומחים ישובו לבדוק את התוכנית לקראת שלב ההסמכה.