10/02/15

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לקראת תואר ראשון במדעי ההתנהגות בשפה האנגלית לצד התוכנית הקיימת בשפה העברית

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים לימודים בשפה האנגלית בתוכנית קיימת לתואר ראשון במדעי ההתנהגות.
  2. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים, דהיינו עד לנובמבר 2016.
  3. בתום שנה מתחילת אישור ההפעלה, תיבדק התוכנית ע"י סוקר בהתאם להחלטת מל"ג מספטמבר 2013 לגבי פתיחת תוכניות בשפה האנגלית.