08/04/14

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקבלת אישור פרסום ורישום תלמידים לתוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) בעיצוב יזמי וניהולי, ללא תזה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ד (8.4.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדה הבודקת בראשות פרופ' טרי שרויאר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מאמצת את המלצות הוועדה הבודקת ומאשרת למסלול האקדמי של המכללה למינהל לפרסם את תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי ולרשום אליה תלמידים.
  3. המל"ג מבקשת מהוועדה שבחנה את התוכנית עד לשלב אישור הפרסום, ללוות ולעקוב אחר התוכנית לקראת שלב ההסמכה בכדי לוודא עמידה בקריטריונים האקדמיים המהותיים, המופיעים בגוף הדו"ח.
  4. לקראת שלב ההסמכה, תבחן הוועדה המלווה אם ניתן יהא לתת הסמכה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר שני (M.A.) בעיצוב יזמי וניהולי ללא תזה, לאור עמידת המוסד בתנאים שנקבעו לתוכנית, ותגיש דו"ח למל"ג.
  5. לחייב את המסלול האקדמי של המכללה למינהל, כנהוג במועצה להשכלה גבוהה, להחתים כל תלמיד(ה) על הצהרה, לפיה: א. ידוע לתלמיד(ה)  כי המוסד אינו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר, לא יקבל המסלול האקדמי של המכללה למינהל הסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי.
  6. יצוין כי על המוסד לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לאישור שהוענק לתוכנית לתואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי (בין אם תפוצתו תהא בין כתלי המוסד ובין אם מחוצה להם) כי "המסלול האקדמי של המכללה למינהל קיבל מהמל"ג אישור פרסום ורישום לתוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי.  ההסמכה להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בעיצוב יזמי וניהולי מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה."