10/11/15

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים במינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות במסגרת המח"ר (לנשים)

בישיבתה שהתקיימה ביום כ"ח בחשון תשע"ו (10.11.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקר על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר למסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים עם התמחות בחשבונאות במסגרת המח"ר (לנשים).
  3. על המכללה לדאוג כי במהלך השנה הקרובה ששה מתוך תשעת חברי הסגל הבכיר ילמדו בתוכנית המתקיימת במסגרת המח"ר.
  4. אישור ההפעלה ניתן לשנתיים ועד חשון תשע"ח (אוקטובר 2017).
  5. לקראת תום אישור ההפעלה תיבדק התוכנית לקראת המשך אישור הפעלתה.