08/08/17

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת וניהול במסגרת המח"ר (גברים)

בישיבתה ביום ט"ז באב תשע"ז (8.8.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' עמית פינצ'בסקי על עבודתו ועל חוות דעתו.
  2. לאשר למסלול האקדמיה של המכללה למינהל לקיים התוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בתקשורת וניהול במסגרת מח"ר (גברים) בכפוף לדיווח המוסד על חיזוק הסגל האקדמי בתוכנית הלימודים בהתאם להתחייבות נציגי המוסד בדיון שהתקיים בישיבת ועדת המשנה התחומית ביום 8.8.2017.
  3. אישור ההפעלה לקיים את התוכנית ייכנס לתוקפו לאחר קבלת הדיווח מהמוסד ואישור הצוות המקצועי באגף האקדמי.
  4. לקראת תום השנה הראשונה להפעלת התוכנית, היא תיבדק על ידי סוקר לקראת המשך הפעלתה בהתאם לנוהל בדיקת תוכניות לימודים במח"ר.