12/11/13

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ ופיתוח ארגוני בשילוב אמנויות וכלים יצירתיים, במסגרת תוכנית הלימודים לקראת תואר שני (M.A.) ללא תזה בייעוץ ופיתוח ארגוני

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחה שבדק את הבקשה על עבודתו ועל חוות הדעת שהגיש.
  2. לאשר את בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח התמחות בייעוץ ופיתוח ארגוני בשילוב אמנויות וכלים יצירתיים במסגרת תוכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) בייעוץ ופיתוח ארגוני.
  3. ההתמחות לא תצוין על גבי התעודה המוענקת לבוגרים.