13/11/16

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתיחת תוכניות לימוד במח"ר

בישיבתה ביום 13.11.2016 דנה ות"ת בהמלצת ועדת ההיגוי להרחבת הנגישות של ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית מיום 5.10.2016 בעניין בקשת  המסלול האקדמי של המכללה למנהל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית בתקשורת וניהול במח"ר.

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת ההיגוי מיום 5.10.16 וממליצה למל"ג לאשר את בקשת המכללה למנהל להגיש בקשה לפתיחת תוכנית לתואר ראשון בתקשורת וניהול במח"ר המוסד מהנימוקים הבאים:

  1. התוכנית המבוקשת היא ייחודית בתחום התקשורת ואינה מוצעת ע"י שום מוסד אחר באיזור המרכז.
  2. קיים לתחום ביקוש וצורך במגזר החרדי.