14/02/17

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני – אישור סוקרים

בישיבתה ביום י”ח בשבט תשע”ז (14.2.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה תחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והיא החליטה לאשר את הרכב צוות הסוקרים לבדיקת בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני.  הצוות שאושר כלהלן:

  1. פרופ’ גרשון טננבאום – ראש התוכנית לפסיכולוגיה של הספורט, אוניברסיטת פלורידה
  2. פרופ’ מיכאל בר אלי – ראש המחלקה למינהל עסקים, אוניברסיטת בן גוריון בנגב