07/11/17

בקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) בלימודי משפט במתכונת דו-חוגית – שאלת מידת התאמת התוכנית לתחום הידע הנדרש

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) דנה המועצה להשכלה הגבוהה בנושא שבנדון.  בהמשך לדיונים שהתקיימו בוועדה  העליונה להכרה, הסמכה ורישוי ובוועדת המשנה למדעי החברה ביום 18.7.2017 (לאחר קבלת התייחסות לשכת עורכי הדין), קיימה ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה דיון בישיבתה ביום 5.9.2017 בבקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לפתוח תוכנית לימודים דו-חוגית לתואר ראשון בלימודי משפט (B.A.). הוועדה בחנה את ההמלצות ותוצאות הדיונים בוועדות השונות, שמעה את נציגי המסלול האקדמי של המכללה למינהל ועיינה בתוכנית הלימודים שהוגשה. בסופו של תהליך החליטה המל"ג  שלא לאשר את הבקשה האמורה וזאת מהטעמים הבאים:

  1. התוכנית שהוגשה (מתכונת, תכנים, סגל), גם אם אינה נלמדת בפקולטה למשפטים, מהווה למעשה תוכנית בעלת אוריינטציה משפטית מובהקת ועל כן יש בה משום הטעיית הציבור והסטודנטים, לגביהם יש חשש סביר כי לא יהיו מודעים להבדל בין תואר בוגר במשפטים LL.B. (שבאמצעותו ניתן לגשת לרישוי והסמכה לעריכת דין) הקיים במוסד, לבין תואר בוגר בלימודי משפט B.A.. בעיה זו לא תבוא על פתרונה באמצעות החתמת הסטודנטים על הצהרה בה יתחייבו שלא להשלים תואר במשפטים (LL.B.), כפי שמוצע בבקשה שהוגשה, מה עוד שמשמעות וחוקיות ההחתמה על הצהרה כזו מוטלת בספק.
  2. דוגמאות לתוכניות מקבילות, לכאורה, שהציג המוסד אינן מקבילות לתוכנית המוצעת, הן משום מתכונת הלימודים השונה והן משום מבנה ההכשרה הפרופסיונאלי השונה (למשל: בארה"ב הרישוי הפרופסיונאלי במשפטים הינו ברמת התואר השני, כך שאם מוצעת תוכנית לתואר ראשון בלימודי משפט אזי ברור שאין מדובר בתוכנית פרופסיונאלית במשפטים שבסופה ניתן לגשת לבחינות הרישוי), בניגוד לקיים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל, שם ישנה הקפדה חזקה על ההבדל בין לימודי   משפטים – Law Studies לבין "legal studies".