10/02/15

בקשת המרכז האקדמי ויצו – חיפה להוסיף מסלול קולנוע בתוכנית הלימודים לקראת התואר "בוגר בהוראה" בצילום ולשנות את סימול התואר בתוכנית בצילום ל-B.Ed.F.A.

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הודעת המרכז האקדמי ויצו על הוספת מסלול קולנוע בתוכנית הלימודים לתואר "בוגר בהוראה" בצילום המתקיימת במכללה, ללא ציון המסלול ע"ג התעודה.
  2. כמו כן, בהתאם להמלצת תת ועדת המשנה לחינוך והוראה מיום 30.12.2015, המועצה להשכלה גבוהה מקבלת את טענת המוסד לפיה תחום הצילום שייך לענפי האמנויות (Fine Arts) ולא לדיסציפלינות העיצוביות. בהמשך לכך, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר למרכז האקדמי ויצו חיפה, לשנות את סימול התואר הראשון בתוכנית הלימודים בצילום לתואר B.Ed.FA., במקום תואר B.Ed.Des. אשר אושר במקור.