16/11/21

בקשת המרכז האקדמי ויצו חיפה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.Ed.Des.) ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך – תיקון החלטת מל"ג מיום 6.4.2021

בישיבתה ביום י"ב בכסלו תשפ"ב (16.11.2021) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' דפנה פישר-גבירצמן על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאשר למרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה לפרסם את דבר פתיחתה של תוכנית הלימודים לתואר שני (M.Ed.Des.) ללא תזה בעיצוב, סביבה וחינוך Design Environment & Education, לרשום אליה תלמידים ולהתחיל בה את הלימודים.
  3. לחייב את המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה (כנהוג במועצה להשכלה גבוהה) להחתים כל מועמד שיירשם ללימודים על הצהרה, לפיה ידוע לתלמיד(ה) כי המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו-חיפה איננו מוסמך להעניק בשלב זה תואר שני (M.Ed.Des.) בעיצוב, סביבה וחינוך, וכי קיימת אפשרות שבסופו של דבר לא תוסמך המכללה להעניק את התואר האקדמי בתוכנית. במקרה זה תוצע על ידי המכללה לסטודנטים הלומדים בתוכנית "רשת בטחון" חיצונית במסגרת התוכנית בהוראה, למידה והדרכה של אוניברסיטת חיפה.
  4. בתום שנה להפעלת התוכנית תגיש המכללה דו"ח התפתחות של התוכנית, שיתייחס בין היתר ליישום הערות הוועדה המקצועית מיום 14.12.2020 ולהתאמת תוכנית הלימודים לעידן הקורונה.
  5. על המכללה לציין באופן ברור ובולט בכל פרסום הנוגע לתוכנית לימודים זאת (בין אם תפוצתו תהיה בין כותלי המוסד ובין אם מחוץ להם) כי "הענקת התואר מותנית באישור המועצה להשכלה גבוהה".
  6. אישור הפרסום וההרשמה לסטודנטים כפוף להחלטת המל"ג מיום 16.9.2014 בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה.